Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU MANAGERO.PL / POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Definicje
a) Regulamin – niniejszy regulamin regulujący zasady korzystania z Serwisu Menagero.pl. przez Partnerów i Klientów;
b) Usługodawca – XYBRYZT spółka z o.o. z siedzibą: 44-300 Wodzisław Śląski, os. Dąbrówki 1A/28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 673406, posiadającą NIP 6472577974.
c) Partner – przedsiębiorca (osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną) współpracujący z serwisem Managero.pl na podstawie Umowy Współpracy Reklamowej.
d) Klient – podmiot osoba fizyczna lub prawna, która jest zainteresowana skorzystaniem z usług świadczonych przez Partnera lub korzystający z serwisu Managero.pl.
e) Uzytkownicy – Klient i Partner
f) Serwis Managero.pl – należący do Usługodawcy serwis internetowy prowadzony pod adresem www.managero.pl.

2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Managero.pl przez Użytkowników
2. Szczegółowe zasady współpracy Usługodawcy z Partnerem w ramach serwisu Managero.pl określa Regulamin współpracy reklamowej z Portalem.
3. Klient dokonuje zakupu usług od Partnera na podstawie osobnej umowy pomiędzy Partnerem, a Klientem.
4. Serwis nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Partnerem, a Klientem.
5. Zasady zawierania umów pomiędzy Partnerem, a Usługodawcą określa Umowa współpracy reklamowej.

3. Korzystanie z serwisu Managero.pl

1. W ramach korzystania z serwisu Menagero.pl Użytkownik ma prawo do:
a) zamieszczania swoich opinii i poglądów (w postaci tekstowej, graficznej oraz linków) w: opisie, komentarzach, wpisach na forum i innych dostępnych funkcjach przestrzegając panujące tu zasady;
b) proponowania do publikacji na Managero własnych artykułów w temacie gastronomii;
c) uzupełniania, zmiany oraz usuwania w dowolnym momencie swoich danych podanych w profilu;
d) korzystania z bazy danych Partnerów Managero.pl za pomocą wypełnienia formularza lub skontaktowania się za pomocą Infolinii.
2. Korzystając z serwisu Managero.pl, Użytkownik zobowiązuje się do:
a) przestrzegania dobrych obyczajów ;
b) zamieszczenia komentarzy zgodnych z tematem artykułu lub wpisów związanych z tematyką postu;
c) nie dublowania tematów na forum (jeżeli chcesz założyć nowy temat – sprawdź za pomocą opcji ‘szukaj’, może taki temat już istnieje),
d) tworzenia tematów na forum w odpowiednich działach (w przeciwnym razie zostanie on przeniesiony),
e) nie spamowania forum lub komentarzy, jeżeli ma uwagi do innego Użytkownika (wystarczy napisać do niego prywatną wiadomość),
f) zachowania się w stosunku do innych Użytkowników Managero uwzględniając normy moralno-etyczne, dobre obyczaje i zwyczaje,
g
g) nie publikowania materiałów chronionych prawem autorskim.
3. Użytkownikom zabrania się:
a) publikacji treści które naruszających prawa osób trzecich, nawiązujących do: przemocy, obrazy innej osoby, nienawiści, nie tolerancji;
b) używania wulgarnych oraz obraźliwych słów w komentarzach, opisach, loginie, prywatnych wiadomościach na forum, i innych dostępnych środkach komunikacji;
c) reklamy jakichkolwiek płatnych usług, produktów, ofert itp. związanych z jąkaniem.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie publikowane treści na swoim koncie jak i treść i formę swoich wypowiedzi w komentarzach, na forum, prywatnych wiadomościach itp.
6. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną.
7. Jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą którego usługi są skierowane do branży gastronomicznej i chce umieścić na forum swoją reklamą, powinien skontaktować się w tej sprawie z Usługodawcą;
8. Korzystając z serwisu, Użytkownik deklaruje, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Ograniczenia odpowiedzialności
1. Administracja Managero nie ponosi odpowiedzialności:
a) za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich;
b) za nieuprawnioną zmianę danych Klientów przez osoby trzecie przy użyciu hasła danego Użytkownikowi;
e) za aktualność, dokładność i prawdziwość zamieszczonych informacji na forum, w komentarzach i innych mediach Managero, a także za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników;
f) jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Klientów informacji uzyskanych za pośrednictwem Managero;
h) z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Managero;
k) za treści (artykułów, komentarzy, wpisów na forum i innych możliwych wpisów) przekazywane i publikowane przez Klientów. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administracji Managero. Usługodawca jedynie udostępnia narzędzie do komunikacji, jakimi są forum, strona i inne media Managero.
m) za korzystanie przez Użytkowników z Managero w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu;
n) za przerwy w funkcjonowaniu oraz nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu Managero.pl wynikające z czynników zewnętrznych niezależnych od Serwisu Managero.pl

5. Odstąpienie od umowy przez Klienta / Rezygnacja z usług

1. Klient może w terminie 14 dni od rozpoczęcia korzystania z Portalu odstąpić od korzystania z jego usług bez podawania przyczyny.
2. Klient odstępując od korzystania z Portalu, składa Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu lub drogą elektroniczną, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Odstąpienie jest skuteczne po przesłaniu na adres e-mail Usługodawcy…… uzupełnionego wzoru oświadczenia.
5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
6. Dodatkowo Klient ma prawo do usunięcia swojego konta w dowolnej chwili. Wszystkie tego typu przypadki powodują wygaśnięcie warunków korzystania z Portalu z wyjątkiem następujących danych:
a)  kopia zapasowa usuniętych treści Użytkownika, a także jego danych w tym danych dotyczących rejestracji i bezpieczeństwo konta i danych dotyczących ochrony praw innych osób może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie dostępna dla innych);
b) treści opublikowane wcześniej przez Użytkownika, nie wygasają automatycznie, użytkownik publikując treści lub informacje, zezwala wszystkim, na uzyskiwanie dostępu i wykorzystywanie informacji, a także wiązanie ich z Użytkownikiem.
7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień dotyczącego niniejszego Regulaminu albo narażenia Usługodawcy na ryzyko odpowiedzialności prawnej, Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania udostępniania użytkownikowi całości lub części świadczonych usług. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony e-mailem lub w postaci komunikatu przy następnej próbie uzyskania dostępu do Portalu.

6. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i RODO.
2. Administratorem danych osobowych klientów jest XYBRYZT spółka z o.o. z siedzibą: 44-300 Wodzisław Śląski, os. Dąbrówki 1A/28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 673406, posiadającą NIP 6472577974.
3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Managero.pl – portal gastronomiczny, dane kontaktowe: telefon: 57 607 31 77, adres e-mail: kontakt@managero.pl oraz Partnerom Managero, którzy otrzymają namiar do klienta kontaktującego się poprzez formularz, e-mail lub infolinię. Namiar zawiera nr telefonu, miejscowość, e-mail oraz treść wiadomości.
4. Klientowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Użytkownikowi niebędącemu osobą fizyczną przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia.
6. W celu zrealizowania uprawnienia, o którym mowa w ust. 5 i ust. 6 niniejszego paragrafu, Użytkownik zwraca się z żądaniem do Administratora. Żądanie powinno zostać wysłane listem poleconym na adres os. Dąbrówki 1a/28, 44-300 Wodzisław Śląski lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@managero.pl.
7. Dane dotyczące Użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulamin następuje poprzez zamieszczenie w serwisie Managero.pl aktualnego tekstu jednolitego Regulaminu.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozwiązywane przez Administrację Managero.
3. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje i pytania prosimy zgłaszać na email kontakt@managero.pl

A. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

ADRES DO KONTAKTU:
Sklep …………………………………..
ul. ……………………………………………
adres internetowy – …………………….      e-mail – …………….., telefon ………………..

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu świadczenia usług przez Portal Menagero.pl
Data zawarcia rozpoczęcia korzystania z Usług
Imię i nazwisko Klienta
Adres e,-mail Klienta

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
Serwis Managero.pl posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty serwisu Managero.pl.
Czym są pliki cookies?

Wyraz Cookies oznacza “ciasteczko”. Jest to mały plik tekstowy, który witryna internetowa zapisuje w przeglądarce użytkownika, podczas przeglądania zawartości strony internetowej.W plikach Cookies mogą być przechowywane informacje o przeglądarce użytkownika, potrafią rozpoznać rodzaj urządzenia użytkownika oraz inne dane ułatwiające korzystanie z zasobów witryny internetowej. Z reguły Cookies zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz indywidualny numer.

Do czego używamy plików Cookies?

Pliki te są używane w celu dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz do sprawniejszego korzystania z witryny. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają ulepszyć zawartość strony.

Jakich plików Cookies używamy?

Są dwa rodzaje plików Cookies: sesyjne i stałe.

Sesyjne (trwające określony czas) są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy pliki Cookies zawierają dane użytkownika?

Dane osobowe przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji przez użytkownika. Tego rodzaju dane są zakodowane (zaszyfrowane) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
W jaki sposób usunąć pliki Cookies?
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych w podstawowych ustawieniach dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu użytkownika. Ustawienia te można zmienić w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub za każdym razem informować użytkownika o ich przesłaniu.
Szczegółowe dane dotyczące obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.
Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres kontakt@managero.pl bądź telefonicznie pod numerem 57 607 31 77.

Oceń
[Głosów: 0 Ocena: 0]
Call Now Button